הרב אורי שרקי

במדבר - פקודי בני ישראל

סיון תש"ע
לימדנו המהר"ל מפראג ש"הדברים הגדולים אינם במקרה קרה". לפיכך ברור שפקודי בני ישראל גם הם אינם דבר שבמקרה, שאם לא כן לא היתה התורה מקדישה להם תשומת לב כה רבה. למשל, מחנה יהודה כולל קפ"ו אלפים פקודים (בלי המאות), שהוא סך הריבועים של אותיות שם הוי"ה העולים בגימטריה מקו"ם. זה מתאים ליהודה בתור שבט המלוכה שעניינו ההתפשטות המרחבית-טריטוריאלית של דעת ה', בבחינת מקום. מחנה ראובן מונה קנ"א אלפים, כגימטריה של מילוי שם אהי"ה, המורה על הגילוי הא-לוהי בראשיתו (רשב"ם פרשת שמות), מה שתואם את מעמדו של ראובן כבכור. מחנה אפרים מונה ק"ח אלפים כנגד תפקידו של יוסף להספיק לחם חוקו של עם ישראל. ומחנה דן מונה זק"ן אלפים, מה שמתאים לתפקידו כשבט המאסף, הבא כאחרונה כזקן. שבט לוי מנוי בנפרד כראוי למשרתי ה' ומנין אלפיו כ"ב, כמנין אותיות התורה, המופקדת אצל שבט לוי.