הרב אורי שרקי

שלך לך - "וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה"

סיון תש"ע
"וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה". כיצד יתכן לעבור על כל מצוות התורה בשוגג? הלוא בנוהג שבעולם אם אדם שגג במצוה אחת, אין זה מחייב שישגה בכול המצוות כולן! משום כך פירשו רבותינו שמדובר בשגגת עבודה זרה, ששקולה כנגד כל התורה כולה. עם כל זאת, פירש הרמב"ן שפשוטו של מקרא מורה על כך שיתכן דור ששוכח בכללותו את כל התורה כולה. זה מתאים לדורות האחרונים, שההלכה מכירה בהם כבני המעמד של "תינוקות שנשבו בין הגוים", דור שאינו יודע, מפני הרוחות הרעות של דעות נפסדות שנושבות בעולם, שהתורה ומצוותיה הן חייו ואורך ימיו. כוונת התורה בפסוק הזה להודיענו שעם ישראל הינו תמיד עם ה', בין כשמקיים מצוותיו, ובין אם שכח את עצמו. אין לפרוש מעם ישראל, יהיה מה שיהיה.