שפה פרוטושמית

כ"ח באב תש"ע

שאלה:

האם הרב מסכים עם דעת החוקרים על קיומה של הפרוטושמית (הכוללת 29 עיצורים), עוד קודם ללשון הקודש?

אם כן, ואין העברית השפה הראשונה, אזי מהי קדושתה של לשון הקודש? מדוע דוקא היא הפכה ללשון הנבואה ורוה"ק? וכיצד מתיישבים הדברים עם דברי חז"ל שהעולם נברא בלשון הקודש, וב22 אותיות?

אם לא, כיצד ניתן להסביר את ראיותיהם הרבות של החוקרים לקיומה (דמיון רב בין השפות השמיות בין בצורת השפה המורכבת משורשים משקלים ובניינים, ובין באוצר השורשים המשותף). בפרט, אשמח אם הרב יוכל להתייחס לטענה ש22 האותיות העבריות למעשה מכילות בתוכם מספר אותיות רב יותר (שני סוגי ז, ח, ע, ש, ושלושה סוגי צ) וזאת ע"פ השוואת העברית לארמית ולערבית ולשאר השפות השמיות. כיצד טענה זו מתיישבת עם האמור בספר יצירה על בריאת העולם ב22 אותיות בלבד.

תשובה:

אני מקבל את קיומה של הפרוטושמית. העברית היא הלשון שבה ברא הקב"ה את העולם כמבואר בספר יצירה. סדר הופעתה בהסטוריה תלוי בנסיבות הסטוריות.