הרב אורי שרקי

תולדות - ברכת יצחק ליעקב

חשון תשע"א
אהבת יצחק לעשו היא דבר מובן. מי שיודע לצוד הוא גם מי שידע בבוא הזמן להשתמש בחרב ולהקים מלכות. מכיון שהתוכנית של משפחת האבות היא להיות לגוי גדול, הכוח לנהל ממלכה שבא לידי ביטוי בעשו נאהב על ידי יצחק. לעומת עשו, יעקב מגלה חלישות והתכנסות האופייניים ליושב אוהלים. מדוע אם כן רבקה אוהבת דוקא את יעקב? אין זה אלא מפני שידעה מפי ה' שעתיד יעקב להשתנות ולקנות כוחות של עוצמה, שיימסרו לו על ידי עשו. כך נאמר לה: "ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר". אם כן, כל פעולותיה למען העברת הברכה ליעקב היו ציות לצו הנבואי, והוראת שעה לעבור על איסור "מדבר שקר תרחק". אך מדוע לא גילתה את דבר הנבואה ליצחק? אלא שגם זה היה כלול בנבואה: "ויאמר ה' לה", לה - דוקא, ולא לו. מכאן שנאסר עליה למסור את הסוד לאחרים. עולה מכך שכוונת ההשגחה העליונה היתה שהברכה תימסר ליעקב בדרכי מרמה דוקא, על מנת שתתגלה ההנהגה של היושר הא-לוהי שבתוך סיבוכי העולם.