הרב אורי שרקי

מסעי - מצות כיבוש הארץ והקמת מדינה

תמוז תשע"א
המצוה להקים מדינה עצמאית בכל שטחה של ארץ ישראל מבוארת בפרשתנו: "והורשתם את הארץ". כמו כן נצטוינו על גבולותיה, על מנת שנדע מהו היקפה של המצוה, ומה עלינו לכבוש. אמנם רש"י, בתור פרשן, פירש את לשון הכתוב על פי פשוטו, שהוא הבטחה מאת ה', אך הרמב"ן מוסר בידינו, בתור פוסק, שזו מצוה דאורייתא. אמנם לא מנאה הרמב"ם במפורש במניין המצוות, אבל אין זה משום שאינה מצוה אלא משום שהיא יסוד המקיף את כל התורה כולה, כמבואר במצות עשה קנג, שאלמלא הארץ, בטלה האומה ח"ו, ואין דרכו של הרמב"ם למנות את הציוויים הכוללים. אך על מי מוטלת המצוה? מצאנו שיש מצוות שקיומן על ידי האנשים ואחרות על ידי הנשים. יש מצוות למלך, לכהן, ללוי, לדיין, לנביא, לבני חורין ולעבדים. אך מיהו נושא מצוות כיבוש הארץ? התשובה היא שזו מצוה המוטלת על הכלל ולא על היחיד. היחיד משתתף במצוה בתור חלק מן הכלל. עולה מכאן שהחייל בצה"ל והאזרח בהתיישבות, המקיימים את המצוה של קיומה של מדינת ישראל, עולים בחייהם היחידיים למדרגה כללית, שקדושה מרובה בה, אפילו משל הצדיקים הפרטיים היותר גדולים.