הרב אורי שרקי

כי תצא - שמירת הגבולות

אלול תשע"א
מדוע איסור כלאים ומצוות מעקה סמוכות זו לזו בפרשתנו? נראה שהוא על פי הסדר שהרמב"ם מכנה "דרכם של בעלי דעה" שאדם בונה בית, דואג למחייתו ואח"כ נושא אשה, כדרכם של אלה שאינם יוצאים למלחמת הרשות, שהם מי שבנה בית, נטע כרם וארש אשה ולא הספיקו לממש את חלקם בהם. כך גם "כי תבנה בית חדש" קודם לאיסורי כלאים ובכללם כלאי הכרם, ואחר כך דיני נישואין: "כי תהיין לאיש". עוד יש לומר שיש כאן הנחיה כוללת לשמירת הגבולות בעולמו של הקדוש ברוך הוא. המעקה הוא גבול לגג, איסור כלאים הוא הגבול בין המינים, ואיסור העברת הנחלה לבן האהובה הוא שמירת גבולות סדרי ההולדה. דווקא בפרשת המלחמה, שבה הותרו לשעתם איסורי גבולות, יש צורך להזכיר את ערכם של הגבולות בעולם הקבוע והמתוקן.