הרב אורי שרקי

כי תבוא - התקשרות כפולה בין ישראל לקב"ה

אלול תשע"א
קיים קשר הדדי בין ישראל להקב"ה, הנקרא בתלמוד "תפילין של ישראל ותפילין דמארי עלמא". למדו זאת חז"ל מהפסוקים בפרשתנו, כי תבוא, המציינים התקשרות כפולה בין ישראל לקב"ה: "את ה' האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו", זה צד ההתחייבות שלנו כלפי ה'. ומצד ה' כלפינו נאמר "וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לך, ולשמור כל מצוותיו". כאן עולה השאלה: הלוא שמירת המצוות שייכת להתחייבות שלנו כלפי ה', ומדוע היא נכללת בהתחייבות ה' כלפינו?

רבינו חיים בן עטאר, בעל "אור החיים" הקדוש, עונה שזכות היא לנו שהקדוש ברוך הוא מצפה מאתנו לקיים את כל המצוות, בעוד שלאומות העולם לא נתן אלא מצוות מעטות. מתוך כך מובן המשך הכתוב: "ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה", המבטא את הזכות הגדולה שיש לעם ישראל לקיים מצוות רבות ולהדריך את אומות העולם.

מכאן עולה שריבוי המצוות אינו טורח לעם ישראל, כי אם מעלה עצמית, ביטוי לבחירה המיוחדת לישראל.