הרב אורי שרקי

בראשית - עולם קבוע ועולם נע, "ויאמר קין אל הבל אחיו"

תשרי תשע"ז
בימים א-ב-ג של מעשה בראשית מתואר עולם סטטי. האור, הרקיע והים, היבשה והצומח, כל אלה מהוים שלבים הולכים ומתגבשים של עביות חומרית. אך כל אלה מחוסרי תנועה הם. בימים ד-ה-ו מופיעות אותן בריות, כשמצורפת להן תנועה: המאורות הם האור בתנועה, דגים ועופות הם תנועת חיים ברקיע ובים, החי והאדם הם תנועת החיים בצומח ובעפר (ע"פ הגיון הנפש לר"א בר חייא). יש לפנינו שני עולמות, הקבוע והנע, המולידים את שתי תרבויות היסוד של האנושות: המזרח והמערב. המאפיין את העולם הראשון הוא העדרה של מטרה: אין שבת בסיום היום השלישי. לעומת זה, לעולם שיש בו תנועה יש גם אפשרות של אחרית, של מטרה: אחרי היום השישי מגיעה השבת. וראה זה פלא, שביום השבת שבים לנוח כמו בעולם הקבוע, אלא שאינה דומה מנוחה אחרי תנועה למנוחה ללא מאמץ. כשמתאמצים, מהוה המנוחה קבלת שכר, "מתוקה שנת העובד, אם מעט ואם הרבה יאכל", אמר החכם מכל אדם.

*

"ויאמר קין אל הבל אחיו". לא נאמר בכתוב מה אמר קין להבל. אבל נמסר שזה היה "ויהי בהיותם בשדה". יתכן אם כן שהויכוח ביניהם היה על ענייני השדה, כפי שנמצא במדרשים השונים, ש"שדה" הוא אמם, באופן ששורש האלימות היה נטוע בתסביך אדיפוס כפול של בני הזוג הראשון, או שמדובר על הר הבית, שכל אחד רצה אותו בחלקו, מה שמצביע על השורש הדתי של המלחמות, או שהשדה היא כפשוטו, שרבו על זכותו של קין על שטחי המרעה, או על המונופול של הבל על יצור הצמר, מה שמדגיש את המימד הכלכלי-מעמדי של המלחמות. מה שלא יהיה התוכן של מריבתם, אנו רואים שכוונתם התורה היא להודיע שאף על פי שגורמי המלחמות למיניהם ידועים, אין הם יכולים לעמוד מול הבחירה החופשית של האדם, שבידו להתגבר על הטבע: "אם תיטיב, שאת"...

יתכן גם לומר שביקש קין להודיע להבל שהוא אחיו, ושברצונו להתגבר על היריבות הטבעית ביניהם, ולכן ניסה להתחיל לדבר ולא הספיק לסיים את הדיבור, ובחר להרוג. האלימות אינה אלא הביטוי לדיבור שלא צלח.

אך עם כל הזהירות שיש כלפי הסכנה להאשים את הקורבן, יש בכל זאת לשאול מה היה חטאו של הבל שהפיל אותו בידי קין? נראה לומר שהיה כאן כשל חינוכי של הבל, שבתור רועה היה מופקד על ההנהגה, והוא שהוא האמין לקין כשבידו היה לגבור עליו, ונתן לו בשם האחוה להתנפל עליו, כפי שרמוז בביטוי "ויקם קין", שמשתמע ממנו שהושכב על הארץ על ידי הבל, וכשהתחנן אליו, שחררו הבל ממאסרו, משום שהאמין שעולם הערכים של קין זהה לשלו.