הרב אורי שרקי

חזרה בתשובה בעשרת ימי תשובה

סיכום השיעור - עוד לא עבר את עריכת הרב
על עשרת ימי תשובה נאמר: "דרשו ה' בהמצאו קראהו בהיותו קרוב" (ישעיה נ"ה-ו'). הכתוב הזה בא ללמד אותנו על מצב העולם באותם הימים: בעשרת ימי התשובה נוח לו לאדם לחזור בתשובה יותר מאשר בשאר ימות השנה. כביכול, ההוויה כולה חוזרת בתשובה באותה שעה. לכן במספר מחזורים נמצא הביטוי לכאורה מתמיה: "נהגו לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה" - כביכול, מדובר רק מנהג. זאת משום שאנחנו רק מצטרפים אל התשובה הכללית, שממילא נעשית בעולם.

לפי זה יש להבין שהתשובה היא מהלך של ההוויה כולה. נאמר בפרקי דרבי אליעזר (פר' ג'), וגם בבראשית רבה (א' ד'): "תשובה קדמה לעולם". אם ניקח ברצינות את דברי חז"ל אלה, נבין שהתשובה איננה איזה מן תיקון 'בדיעבד' של חטאים - התשובה היא תנועה של 'לכתחילה'. כל ההוויה כולה חוזרת בתשובה. כפי שאומר הרמב"ם בהלכות תשובה: "כל מצות שבתורה… אם עבר אדם על אחת מהן… כשיעשה תשובה… חייב להתודות…" (פ"א הל"א). אין מצווה בתורה לחזור בתשובה, אלא יש מצווה כיצד עושים את זה. עצם תנועת התשובה מובנת כדבר המתחייב מעצמו, המובן מאליו. לכן אין צורך לומר לאדם 'שוב'.

הדברים מחוברים אל כל השקפת היהדות על מהות העולם. העולם הוא 'עולם נברא'. עצם האמונה הזאת, עצם האמירה הזאת שהעולם נברא, מניח שהעולם בא ממקור חיצוני לו, וכל מי שמכיר שהוא נברא באופן טבעי שואף לשוב אל מקורו. לכן דווקא לצדיקים הגמורים יש נטייה טבעית לחזור בתשובה אל מקורם, גם ללא חטא. למי שלא חטא הדבר הזה מובן מאליו, שהרי הוא שב אל הא-לוה תמיד מבחינת הזהות שלו. אדרבא, מי שחטא ושכלו השתבש עליו כבר אינו מכיר בכך שהוא נברא, וייתכן שדווקא בגלל זה לא יוכל לחזור בתשובה. החידוש של התורה הוא שאפילו מי שחטא יכול לחזור בתשובה.

החזרה בתשובה אינה קשורה דווקא בבני אדם - כל ההוויה כולה חוזרת בתשובה, יש תופעה של התשובה בכל המציאות כולה: האדם שב אל בריאותו, הטבע שב לעצמו באופן מחזורי, כאשר כל התהליך הביולוגי מזקיק חלקי הבריאה אחד אל השני, והכל שב מאחד אל השני. גם במסלולי הכוכבים והגלקסיות יש תנועה גדולה ואדירה של תשובה. כביכול, אפשר אפילו לומר שהקב"ה חוזר בתשובה אל עצמו, במידה מסוימת.

אם כן, יש להתבונן גם במחזורי העונות. עונת הסתיו יותר מכל העונות שבשנה מורה לנו שהכל בלה, הכל שב אל מקורו. לכן נח כל כך לאדם לשוב בתשובה בתקופה הזו. מפני כך נאמר: "דרשו ה' בהמצאו" - כשהוא מצוי לכם והוא מראה לכם אפילו דרך סדרי הטבע שהכל שב אל מקורו. עם ישראל עומד במרכז המעגל של התשובה העולמית, גם דרך תשובתם הפרטית על חטאיהם של כל אחד ואחד, וגם דרך תשובתנו כעם - כשאנחנו מתקנים את חטא גלותנו, שהוא היציאה היותר גדולה שיכולה להיות לאומה מחוץ לעצמה, זוהי שיבה של האומה אל א-להיה, אל ארצה ואל עמה. גם ליחיד נח באותה תקופה לשוב אל ה' - "וישב אל ה' וירחמהו ואל א-להינו כי ירבה לסלוח" (ישעיה נ"ה-ז').