הרב אורי שרקי

פורים - כאשר אבדתי

אדר תשע"ג
ישנם הרבה אופנים להתבונן במגילה, אך, בפשטות, ניתן לראות את המגילה כסיפור העתקת מלכות ישראל והשכינה מישראל לאומות העולם, דרך דמותה של אסתר. קריאת המגילה מעלה קושי: שני יהודים טובים עמלים לטוב, מרדכי ואסתר, ואילו בסוף הסיפור נאמר: "כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים...", והיכן אסתר? המגילה מוחקת אותה. הדבר צורם במיוחד לאור הדגשת גורלו של מרדכי. אסתר נשארת אצל אחשורוש. סיפור המגילה הוא גם סיפור הטרגדיה האישית של אסתר - שעל שמה קרויה המגילה, היא אבדה ואיננה. אמר לה מרדכי: "אם החרש תחרישי בעת הזאת, רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך - תאבדו". ומה קרה למעשה? אסתר אכן הלכה אל המלך, התחננה, רווח והצלה עמד ליהודים -לא ממקום אחר- אלא על ידה, והיא, למרות זאת אבדה... כפי שאמרה: "וכאשר אבדתי - אבדתי..."!

אומר הכתוב: "ותלבש אסתר מלכות ותעמד בחצר בית המלך הפנימית". אומרים חז"ל: "לבשה מלכות בית אביה". בית אביה הוא בית שאול המלך, כמתואר בייחוסה בתחילת המגילה. המשמעות היא שהיא לוקחת את מלכות ישראל ומוסרת אותה לאחשורוש! - זהו מחיר ההצלה מידי המן.

הענין מפורש במסכת מגילה: "ר' אבא בר עפרון פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא..." - כאשר רצה להסביר את מגילת אסתר - היה מסביר את כל המגילה כהתקיימותו של פסוק בספר ירמיהו, שהרעיון הטמון בו הוא שהוליד את כל סיפור המגילה: "ושמתי כסאי בעילם והאבדתי משם מלך ושרים, נאום ה'". עילם היא פרס ובירתה - שושן, ככתוב בדניאל: "ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה". 'מלך' - זה ושתי, ו'שרים' - זה המן ועשרת בניו". ומבאר המהר"ל: "פירוש, כי גם דבר זה היה סיבה למעשה המגילה כי כאשר גלו ישראל והיו ישראל תחת מלכות מדי - גם ה' יתברך היה עמהם עד שנאמר כי כסא מלכותו היה בעילם כמו שקודם מלכות ישראל היה כסא מלכותו בירושלים - עכשיו נאמר כי כסא מלכותו בעילם, אשר שם ישראל".

הקב"ה שוכן עכשיו בשושן הבירה אצל אחשורוש. השכינה בעצם אבודה, כלואה אצל אומות העולם - מזעזע!

ההתבוננות הזאת מבהירה מדוע שמחת הפורים מושגת תוך כדי שתיה מרובה. השכרות באה להעלים את הסוד הגדול, שהישועה מן הצרות בזמן הגלות נעשית דרך פעולה סמויה של השכינה מתוך מעמקי החושך, כדי להודיע שמלכות ה' – בכל היא.