הרב אורי שרקי

הוראת חכמים - "מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"

סיכום שיעור - עוד לא עבר את עריכת הרב
התורה אינה מסתפקת רק באיסור של "לא תסור", אלא היא מוסיפה את המילים: "מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". רש"י על פסוק זה מביא את דברי הספרי: אפילו מראין לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. והדבר תמוה מאוד. כיצד ניתן לקבל זאת שהחכמים אומרים דברים הסותרים את עצם המציאות. ברור שבמדרש זה מסתתרת כוונה עמוקה יותר.

יש לשים לב שהמדרש משתמש בלשון "מראין". כוונת המדרש היא שלפעמים הראיה מראה ההפך מן המציאות, ודווקא השמיעה היא זו שמסתדרת עם המציאות. כאשר שני אנשים עומדים זה מול זה, אזי ימינו של זה נמצאת מול שמאלו של השני, ולכאורה ימין הוא שמאל ושמאל הוא ימין, הכל תלוי בנקודת המבט. לפעמים צריך לקבל את נקודת המבט של החכמים למרות שנראה שהיא סותרת את המציאות.

אבל תלמיד חכם שיודע בוודאות שבית הדין טעה, אסור לו לשמוע להם. יש גבול עד מתי צריך לשמוע לבית הדין והאחרונים דנים מהו גבול זה?.

ירושלמי, מסכת הוריות: "יכול אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שתשמע להם? תלמוד לומר: ללכת ימין ושמאל. שיאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל".

ובבבלי: "אלא היכי משכחת לה כגון דידע דאסור וקא טעי במצוה לשמוע דברי חכמי' לדידי נמי דטעו במצוה לשמוע דברי חכמים". מכאן שהמשנה חולקת הלכה למעשה על דברי הספרי שכולם מצטטים.

וכן ברוח חיים לר"ח מואלוז'ין על המשנה של הוי מתאבק: "אסור לתלמיד לקבל דברי רבו אם יש לו קושיות עליהם". וכן פסק הרמב"ם בספר קרבנות, הלכות שגגות, פרק י"ג, הלכה ה'.