הרב אורי שרקי

הדעת מצילה

תשובה לשאלה: "האם בטחון בה' שולל פחד?"

תמוז תשע"ד
בטחון בה' אינו מבטל את הפחד. אלא שיש פחד ויש פחד. יש פחד של האדם להיות נתון ביד המקרה, כך שיוכל להיפגע בלי שיהיה לכך כל משמעות. זו אכן נחלתם של העזובים בידי כוחות ההפקר, עליהם נאמר "פחדו בציון חטאים". אבל אדם השם בטחונו בה', כבר עלה במדרגה מעצם הכוח של בטחונו זה. הוא כבר ראוי להיות מושגח, כך שהוא יודע שכל העובר עליו הוא במשפט ולא במקרה. כבר אינו מתיירא להיות עזוב מאת השגחת ה', חלילה.

התורה אסרה להתיירא בזמן המלחמה. הכוונה היא לפחד המשתק את האדם, המערער את עמידתו מול לחץ המלחמה, או כלשון הרמב"ם "המבעית עצמו". אין זה שולל את הפחד הטבעי, המדרבן את האדם לנקוט בזהירות הראויה, גם בשעה שהוא משליך את נפשו מנגד כדי לנצח.

אם נדע לכלכל את צעדינו בתבונה, הנתונה לנו מאת החונן לאדם דעת, נבחין בין פחד הראוי לפחד של דמיונות, ויתקיים בנו "ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד".