הרב אורי שרקי

ישעיהו - ברית עולם (פרקים נ"ד-נ"ה, הפטרת ראה)

אב תשע"ה
ההפטרה (ישעיה נד, יא – נה, ה) מציגה בצורה ברורה ביותר את שלביה של נחמת ציון. ציון היא עניה נתונה לסערת נפש, שלא תנוחם עד אשר יתגשמו כל יעדי הגאולה. הנחמה היא הדרגתית, ותואמת להפליא את מאורעות תקופתנו:

- ראשית לכל, לבטל את חורבן הארץ ולחונן את עפרה ואת אבניה: "הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספירים" (נד, יא). התקיים מאז ראשית המושבות.

- להשיב את חמדת הארץ הכלכלית ואת תפארתה: "ושמתי כדכד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ" (יב). ישראל עומדת בראש החץ של הכלכלה העולמית.

- העברת מרכז התורה לציון: "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך" (יג). כך אחרי השואה ועד היום.

- יצירת חברה המושתתת על אדני ערכי הצדק: "בצדקה תכונני, רחקי מעושק" (יד). הנסיונות של מייסדי היישוב.

- השבת ההרתעה הצבאית: "הן גור יגור אפס מאותי" (טו).

- הסרת איומי התקיפה מצד אויב בעל כלי משחית, והשמדתו: "ואנכי בראתי משחית לחבל. כל כלי יוצר עליך לא יצלח" (טז-יז). אקטואלי ממש.

- מתקפה בעלת אופי משפטי וערכי נגד כנסת ישראל: "וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי" (יז). כך בכל מאבקינו ומלחמותינו.

- נצחון על המתנגדים, מכוח ציבור עובדי ה': "זאת נחלת עבדי ה' וצדקתם מאתי נאם ה'" (יז). יעד ההסברה של המחזיקים בתורת א"י.

- התחדשות הצמאון הרוחני והופעת תורה פנימית: "הוי כל צמא לכו למים... שמעו שמוע אלי ואכלו טוב ותתענג בדשן נפשכם" (נה, א-ב). התופעה גלויה לעינים.

מכאן ואילך, משימות העתיד:

- התחדשות דבר ה': "הטו אזנכם ולכו אלי, שמעו ותחי נפשכם" (ג).

- חידוש מלכות בית דוד: "ואכרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים" (ג).

- תפקידה של המנהיגות המדינית הוא להודיע סולם ערכים חדש לאנושות: "הן עד לאומים מתתיו, נגיד ומצוה לאומים" (ד).

כל אלה יוצרים מציאות עולמית חדשה. טענתם של הגויים נגד עם ישראל היא שהברית בין ה' לאומה מזניחה את האנושות. והנה אומות העולם היותר רחוקות, לא רק אלה שעמדו עמנו בקשרים היסטוריים ותרבותיים, באות לחסות בצל א-לוהי ישראל, ולקבל את הדרכתו:

"הן גוי לא תדע תקרא, וגוי לא ידעוך אליך ירוצו, למען ה' א-לוהיך ולקדוש ישראל כי פארך" (ה). דווקא התגלות הרלוונטיות של המסר האוניברסלי של כנסת ישראל, ולא פחות מכך, הוא המנחם את העניה הסוערה.