הרב אורי שרקי

הודיעו בעמים

"עולם קטן", תשרי תשס"ז
השאיפה האוניברסלית, תיקון העולם במלכות שדי על ידי עם ישראל, איננו עניין משני ביהדות, שהופיע בתקופה מאוחרת, כי אם ערך העומד בראשית יסוד אומתנו. כבר בדיבור האלוהי הראשון אל אברהם, שבו הודיע ה' שהוא בוחר בו, נאמר שעליו להקים אומה לשם המטרה העליונה של "ונברכו בך כל משפחות האדמה". מתוך כך פורצת הקריאה הגדולה של דוד מלכנו : "הודו לה', קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו!", המוזכרת מדי יום ביומו בסידור התפילות של עם ישראל.

ביטוי הלכתי יש לקריאה זו בהלכה המובאת ברמב"ם שנצטוה משה מפי הגבורה ללמד את כל באי עולם לקיים שבע מצוות של בני נח. למעלה מזה, מה שפסק הרמב"ם בסוף הלכות מעשה הקרבנות, שיש לסייע בידי בני נח המבקשים להקריב קרבנות לה'. (ועי' בפיהמ"ש תרומות פ"ג מ"ט).

שנים רבות עברו עלינו בלי שזיק של תקוה ממשית למלא את יעודנו זה, הופיע באופק המעשי. והנה, הגיע הזמן וכבר החלו להתדפק על דלתות היהדות מבני כל משפחות האדמה "לאמור נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם". מובן הדבר שמצוה גדולה של קידוש שם שמים לעיני אפסי ארץ מתגלגלת לידינו, הבה, אל נחמיצנה. אין המדובר רק במה שמפורסם בהלכות איסור והיתר, שצריך להיות בקיאים בהלכות מצוות בני נוח, על מנת שלא להכשילם במעשים האסורים להם, מה שכלול באיסור "ולפני עיוור לא תתן מכשול", כי אם בהחלת המפעל של שינוי סדרי התרבות האנושית. סוגיה זו דורשת התיישבות מרובה של תלמוד תורה, יחד עם הכרת אופיו של כל עם, על מנת שלא ליפול בהסברה נאיבית או מתנשאת. (עיין היטב באגרות ראיה, תקנ"ז). גדולים עסקו בעניין זה, ביניהם הרב אליהו בן אמוזג, אב"ד ליוורנו, לפני מאה שנה, וד"ר אברהם לבני, אך עדיין לא נתלבנו הדברים לכדי משנה פרטנית, הניתנת למימוש מעשי בשדה הריאליה.

אם נדע לפעול כראוי לפי גודל העניין, ישמור אותנו ה' מכשלון, ויתקיימו במהרה דברי זכריה הנביא : "ונלוו גוים רבים אל ה' ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך", "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני עמים רבים, וידעו כי אני ה' ".