"מורה נבוכים" לרמב"ם על שבע מצוות בני נח

ג' בשבט תשע"ו

שאלה:

ספר "מורה הנבוכים", חלק ב', פרק ל"ט:

"ולזה לפי דעתנו לא היתה שם תורה ולא תהיה בלתי תורת אחת, והיא תורת מרע"ה. וביאור זה לפי מה שכתוב בספרי הנביאים ובא בקבלה הוא, שכל מי שקדם למרע"ה מן הנביאים, כאבות, ושם, ועבר, ונח, מתושלח, וחנוך, לא אמר אחד מהם כלל לכת מבני אדם שהשם שלחני אליכם וצוני שאומר לכם כך וכך, והזהירכם מעשות כך וכך, וצוה אתכם לעשות כך, זה דבר שלא העידו בו כתובי התורה ולא באה בו הגדה אמתית".

ויש לשאול: מה נאמר על הז' מצות בני נח שנמסר לאדם ולנח וכו'? האם לא למוסרם נינתנה? וכי אין זה בגדר תורה להעמים? וכי זה לא היה בדרך נבואה וכ"כ הענין אבר מן החי וכדומה?


תשובה:

יתכן לומר שלהרמב"ם הידיעה על מסירת שבע מצוות לבני אדם היא טענתה של התורה שבעל פה ואיננה מופיעה במה שהוא מכנה כתובי התורה על דרך מה שהוא כתב בעין תחת עין.