למה אסור להעביר מרשות לרשות בשבת?

י"ט בתשרי תשס"ז, כ' בניסן תשס"טשאלה 1:

אני מבין של"ט אבות המלאכה נאסרו כי הן מלאכת מחשבת המעידות על יצירה של האדם והשתלטותו על הטבע, ולכן בשבת אסרו אותן, אבל למה אסרו להעביר מרשות לרשות? מה בהעברה זו מעיד על יצירתו של האדם?

אני מעלה שאלה זו מכיוון שהרי הסיבה שלא תוקעים בשופר בשבת (וכך גם בנושא מגילה) הוא כדי שלא יטלטל. למרות שגם את זה אני לא מבין כי אם יש עירוב אז לכאורה מה הבעיה? שחכמים יגדירו שבמקום שיש עירוב - תוקעים בשבת.ובמקום שאין עירוב - אין תוקעים. למה לא עושים זאת?

תשובה 1:

הוצאה מרשות לרשות היא יסוד כל המלאכות כיון שהיא המעבר מיש לאין. עי' גור אריה על תחילת מסכת שבת והקלטת שלי על השבת (מכון מאיר). שופר ומגילה יש להם טעם נסתר.שאלה 2:

1. מה משמעות הפנימית של הוצאה מרשות לרשות?

2. איפה אני יכול לקרוא על כך?

תשובה 2:

1. העברה מיש לאין.

2. חידושי מהר"ל על תחילת מסכת שבת.