הרב אורי שרקי

הנצי"ב מוולוז'ין והראי"ה קוק על דור הגאולה

מכון אורה, ט' בסיון תשע"והקלטת וידאו