הרב אורי שרקי

כי תצא - חליצה

"לנשמה - לימוד רמב"ם לנשים", מרחשוון תשע"ז
בעוד שמצוות הייבום קדומה מאוד, בתור נוהג עתיק עוד לפני מתן תורה, מצוות החליצה היא חידוש שחידשה התורה. הרמב"ן מעיר בפירושו לתורה שבימי האבות נהג הייבום בכל הקרובים, מה שמסביר כיצד בסופו של דבר ייבם יהודה את תמר כלתו. כמו כן ניתן לראות במעשה בנות לוט פעולה של הקמת שם לאנשי סדום ועמורה שלא נותר מהם זרע. גם על איוב אמרו חז"ל שבן יבמה היה. את הרעיון הזה ביטא הרב קוק במשפט קצר: "כל הדברים שמצד החינוך שקודם למתן תורה מצאו מקום באומה ובעולם, אם רק היה להם יסוד מוסרי, והיה אפשר להעלותם למעלה מוסרית נצחית ומתפתחת, השאירתם התורה הא-לוהית" (אדר היקר עמ' מב).

צמצום היבום לאחים בלבד, והחליצה, הינם בכלל פעולת התורה להעלאתו של החינוך שקדם למתן תורה. התורה מאפשרת לא לקיים את מצוות הייבום על ידי קיומה של מצוה הופכית. לו נהגה החליצה בימי יהודה היתה נמנעת כל אותה התסבוכת שהצריכה את מעשה תמר.

חז"ל אמרו (ספרי דברים כד, ט ועיין יבמות קו, ב) שיריקתה של החלוצה היא על הארץ ולא על פניו של החולץ. אם נתבונן במשמעות הסימבולית של מעשה החליצה יתברר שהאמת עם רבותינו.

הגוף לנשמה הוא כנעל לגוף (נפש החיים שער א פ"ה בהגה בשם התיקונים). הגוף מכיל חלק קטן של הנשמה, זה המתהלך בארץ כדרך שהרגל באה במגע עם הקרקע. בסירובו של היבם להקים שם לאחיו, הרי שהוא מונע את ירידתה המחודשת של נשמת הנפטר אל גוף חדש, כאילו חלץ את נעלו. יש כאן עדות עקיפה לתורת הגלגול דרך פרטי מצוות החליצה.

כמו כן הוא אינו מעוניין לתת מזרעו לאחיו, והוא חוזר בכך על מעשהו של אונן ששיחת ארצה. הרוק דומה לזרע, והפה של מעלה מיוחס באופן סימבולי ופסיכואנליטי לפה של מטה. יריקתה על הארץ אינה אלא הדגמה של התנהלותו של היבם החולץ, המונע את הקמת הזרע לאחיו דרך אלמנתו. משום כך מובן שהיריקה חייבת להיות על הארץ דווקא, כדברי חז"ל.

הלקח העולה ממצוות החליצה הוא שיש מסלולים שונים לשם הגשמת היעוד של ריבוי החיים. בעוד שבימי האבות המסלול היחיד המתקבל מבחינה מוסרית הוא להקים צאצאות חלופית לזו שנמנעה, הרי שהתורה מכירה במורכבות של החיים ושלפעמים הגשמת היעוד האנושי לעשות רצון בוראו עוברת גם דרך הסירוב להוסיף חיים באופן ישיר. "לא חפצתי לקחתה" הוא לא רק לגיטימי, אלא גם הופך להזדמנות לקיים מצוה מצוות התורה: החליצה.

כמו כן במהלך חיינו אנו, גם ללא דרמות, כשאנו באים לתקן מצבים מקולקלים, אנו לפעמים מתעקשים שדווקא דרך אחת היא הנכונה, גם כשהיא בלתי ישימה או שהיא מעכבת את התפתחותנו. מצוות החליצה מלמדת אותנו שיש דרכים שונות לפתור בעיה אחת.