הרב אורי שרקי

פרקי אבות (א'-י"ח) - "על שלושה דברים העולם עומד..."

מתוך סיכומי שיחות הרב על מסכת אבות בערוץ 7

שיכתוב ועריכה: ניסן יואלי
"רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: עַל שְׁלשָׁה דְבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד [נ"א: קיים], עַל הַדִּין וְעַל הָאֱמֶת וְעַל הַשָּׁלוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר (זכריה ח'): אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם שִׁפְטוּ בְּשַׁעֲרֵיכֶם."

אנו מסיימים את לימוד פרק ראשון של מסכת אבות.

דבריו של רבן שמעון בן גמליאל מעוררים שאלה, המתבקשת מן המבנה של הפרק. באחת המשניות הראשונות למדנו את דבריו של שמעון הצדיק, משיירי כנסת הגדולה: "על שלשה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים". ומה ראה רבן שמעון בן גמליאל לשנות את טעמו של קודמו, ולהוסיף דברים שלא אמר אותם שמעון הצדיק?

בימי שמעון הצדיק, היינו בזמן שבית המקדש היה קיים וכשישראל על אדמתם, יש לנו תורה יש לנו עבודה, יש לנו גמילות חסדים. אבל אומר התלמוד במסכת חגיגה (ה, ב): "כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזה, שנאמר (איכה ב, ט): "מלכה ושריה בגוים - אין תורה"". אם כן כבר אין העולם עומד על התורה. גם אין העולם יכול לעמוד על העבודה - עבודת הקרבנות בטלה עם החורבן, כך שאין העולם עומד יותר על העבודה. וכמו כן גם גמילות חסדים, בוודאי ירדה במעלתה בין ימי בית ראשון שבהם ישראל היו עשירים, מדושנים ויפים, לגמול חסדים ככל יכולתם, ובין הזמן שבית המקדש חרב, וישראל נתונים בעוני ובשפל כך שאז אין גמילות חסדים.

אם כן על מה ימשיך להתקיים העולם? ימשיך להתקיים על השרידים, על הנגזרות של שלושת אלה: הדין האמת והשלום. הדין כהמשך של העבודה. כפי שלמדנו - שהעבודה היא ביטוי למידת הדין בעולם, והאמת במקום לימוד התורה, אע"פ שאין לנו תורה כפי שהיתה, אבל מידת האמת, חיפוש האמת וההגינות האינטלקטואלית, זה צריך להישאר אצלנו. ואף על פי שאין לנו גמילות חסדים, אבל יש בתוכנו יכולת לעשות שלום זה עם זה, וזה ההמשך של גמילות חסדים. זה הרקע לדבריו של רבן שמעון בן גמליאל, שנאמרו אחרי החורבן.

אבל יש גם להתבונן בדברים מצד עצמם. אם העולם עומד על הדין, או על האמת, הרי שאין הוא עומד על השלום, אלו מושגים שסותרים זה את זה. כי השלום - מתיר לשקר לפעמים, כדי להעמיד את השלום על תילו (ספרי נשא, מב), מה שאין כן האמת. האמת היא תמיד סותרת את השלום, וכן הדין. לכן מאיר המהר"ל מפראג, שיש להבין, שהביטוי "העולם" כאן, כולל שלשה מישורים שונים של מציאות, ובלשונו, שלשת העולמות של הקדמונים. עולמנו אנו - העולם התחתון העולם של החברה האנושית, עומד דווקא על הדין, כפי שאומר החכם מכל האדם (משלי כט, ד) "מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה", כי אם רוצים שהחברה האנושית תתקיים, צריך שיהיה בה עשיית דין, וצריך שיהיה בה דיין, על דרך מה שאמרו (אבות ג, ד) "אלמלא מוראה (של מלכות) איש את רעהו חיים בלעו". אבל השלום, זה כבר ממש עניין של "עושה שלום במרומיו" (איוב כה, ב), בעולם העליון - עולם הכוכבים, הגלקסיות, שם הכל בשלום, כפי שאמרו חז"ל (ר"ה כג, ב): "מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה". אם כן שלום יש בעולם העליון. ואנו מתפללים ש"יעשה שלום, גם עלינו". והאמת - "וה' א-להים אמת" (ירמיה י, י). אצל הקב"ה - אצלו האמת, כפי דברי הרמב"ם, "הוא לבדו האמת". (הלכות יסודי התורה, פ"א הל"ד).

אם כן על שלושה דברים, עומד העולם בשלושת מחלקותיו: על הדין בעולם האנושי, על השלום בעולם העליון, ועל האמת אצל הקב"ה.