הרב אורי שרקי

פסיקת הרשב"ץ ובית דוראן

סיון תשע"זהקלטת וידאו