הרב אורי שרקי

ימין ושמאל תפרוצי
שאלה עתיקת יומין מנסרת בחלל המחשבה האנושית: למי להיות נאמן? האם לאהוב בכל לבבי ובכל נפשי את אומתי ואת ארצי, או להיות אזרח העולם הגדול ומחובר אל כל האנושות כולה? הקיטוב בין שתי העמדות ידוע בשפה העממית בתור המתח ימני-שמאלני. אף על פי שמושגים אלה במקורם אינם חופפים את מה שמכניסים תחתם בימינו, בכל זאת לצורך הדיון נשתמש בהן, על אף הסכמתיות שבמונחים אלה.

אם נמשיך עד הקצה האחרון את העמדה החפצה בהכאת שורשים במולדת, המסקנה היא שאהבת מולדתי גוררת בעקבותיה את שנאת שאר העולם, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בתנועות הלאומניות באירופה של המאה ה-19 וה-20. לעומת זה העמדה הקוסמופוליטית-שמאלנית נוטלת מן האדם את אנושיותו, כי אדם השייך לכולם בסופו של דבר אינו שייך לכלום. הקצה של העמדה האוהבת את הכל היא שנאת עצמו, אומתו וארצו. אבל אדם ללא שורשים תרבותיים ולאומיים משלו, אינו אדם במלא המובן של המילה. 

אלא שכל הפרובלמטיקה הזאת שייכת ביסודה דווקא לאומות העולם. אצלם היסוד הלאומי מקורו בטבע, שאינו ישות מוסרית, ושההתחברות אליו נוטלת מן האדם את צלמו המוסרי, בעוד שההכרה המוסרית הנובעת מנשמת האדם המתעלה מעל הטבע, מוצאת את משכנה בנפש הפרטית.

הביטוי למימד הטבעי של הלאומיות אצל אומות העולם, מופיע בדימוי המצוי אצלם לארץ בתור "אם", "מולדת", וכדומה.

אבל בעם ישראל הבעיה אינה קיימת מלכתחילה. הלאומיות שלנו אינה פועל יוצא של תנאים גיאופוליטיים טבעיים, כי אם אדרבה פרי של החלטה רצונית- מוסרית. ההסכמה של אברהם לצאת לארץ כנען כדי להקים אומה אינה פרי ההכרח הטבעי, כי אם הרצון להיות על ידי אומתו לברכה לכל משפחות האדמה. הוא הדין בתחיה הלאומית בימינו, אין היא נובעת משום הכרח גיאופוליטי. זאת הלאומיות היחידה שקיומה נועד מראש למלא שליחות מוסרית אוניברסלית. כך שדווקא הנאמנות המלאה לאומה הינה אצלנו תנאי לקיום יעודנו האוניברסלי. ואם יחדל איש ישראל מהזדהותו הלאומית, הריהו מועל בתפקידו כלפי האנושות.

מתוך כך מובן מדוע בדברי הנביאים מתואר היחס שלנו אל הארץ בביטויים של זוגיות של איש ואשה. קשר הנישואין איננו טבעי כי אם מוסרי-רצוני. יש לזכות בארץ, כדרך שבני זוג זוכים זה בזה, וכאשר ביתם בנוי יכולים הם להשפיע על הסובבים אותם. כך, אחיזתנו במלוא ארצנו ומלוא תרבותנו, מהווה תנאי ליכולתנו להיטיב עם העולם כולו. בשכחת עצמנו אנו פוגעים במי שחשבנו להיטיב עמו.

דברי הנביא ישעיהו: "כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גוים יירש וערים נשמות יושיבו" מבטאים את ההכרה הזאת, שתיקון העולם מותנה ביישובן מחדש של הערים השוממות. הבה נהיה נאמנים לעצמנו ולא נטה ימין ושמאל.