חכמים שלמדו הרבה מלימודי החול

כ"ו בכסלו תשס"ז

שאלה:

האם הרב יכול להביא לי בבקשה רשימה של תלמידי חכמים גדולים, בדור שלנו ובדורות הקודמים, שלמדו הרבה מלימודי החול, כמו הגר"א הרמב"ם וכדו'?

תשובה:

משה רבינו (הנצי"ב כותב שהיה משה רבינו מלומד בחכמות חיצוניות). שלמה המלך. בית רבן גמליאל היו עוסקים בחכמה יוונית. שמואל האמורא. רבינו סעדיה גאון. רבינו שמואל בן חפני גאון. רבינו בחיי ן' פקודה. רבי שלמה אבן גבירול, רבי יוסף אבן צדיק, רבי אברהם בר חייא מברצלונה, רבי שבתי דונולו, רבי יהודה הלוי, רבי אברהם אבן עזרא, רבינו תם, ריצב"א, רמב"ן, רשב"א, רלב"ג, רבי שמואל אבן תיבון, רבי יהודה אבן תיבון, רשב"ץ, רבי יוסף אבן כספי, רבי מנחם המאירי, רבי יצחק אבן לטיף, רבי יצחק הישראלי, רבי יוסף אלבו, רבי אברהם ביבאגו, רבי יצחק אברבנאל, רבי יהודה אברבנאל, מהר"ל מפראג, רבי דוד גנז, רמ"א, רבי חיים ויטל, רמח"ל, רבי אליהו בן אמוזג, רבי שמשון רפאל הירש, החזון איש (אסטרונומיה ורפואה), הראי"ה קוק הרצי"ה קוק, הרבי מלובביץ', הרב יוסף דב סולובייצ'יק, הרב אליעזר ולדנברג, הרש"ז אויערבך, לדוגמא. זה מה שעלע לי בראש באופן ראשוני.