הרב אורי שרקי

רבי משה איסרליש (רמ"א)

סיכום שיעור, בעריכת ר' אברהם כליפא
רבנו משה איסרליש, מאור ארצות אירופה של ימיו וגדול הפוסקים של אחינו האשכנזים בדורות האחרונים, ישב על כסא הרבנות בעיר קרקוב שבפולין. על אף התפעלותו ממפעלו הגדול של רבי יוסף קארו, ידע רבי משה לעמוד על עצמאותה של הפסיקה הנהוגה בארצות פולין אשכנז ורוסיה: רבי יוסף קארו קבע ככלל יסוד שעל פיו חיבר את הבית יוסף והשולחן ערוך, שיש להכריע את ההלכה על פי הרוב מבין שלושת עמודי ההוראה שהם הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש. על זה הקשה רבנו משה קושיא של טעם: מאחר והרי"ף והרמב"ם מסכימים ברוב המוחלט של ההלכות, נמצא שהפסיקה האשכנזית, הבנויה על פסקי הרא"ש, נפסלת מלכתחילה. לשם כך הוסיף רבי משה איסרליש את הגהותיו על הבית יוסף בשם "דרכי משה", ועל השולחן ערוך בשם "המפה".

רבנו משה איסרליש כתב ספר דרוש והגדה בשם "תורת העולה" על הענייני המקדש והקרבנות, ספר "תורת חטאת" בדיני איסור והיתר, וספר שאלות ותשובות חשוב. רבנו משה היה אדם בעל אופקים רחבים ביותר, והרבה לעסוק בפילוסופיה ובמדעים, ועל זה ספג ביקורת חריפה מן המהרש"ל, אך נשאר בשלו (עי' שו"ת הרמ"א סי' ז) ואף חיבר ספר בשם "מחיר יין", והוא באור למגילה על דרך הפילוסופיה האריסטוטלית, שעדיין היתה נהוגה בימיו. ידוע לנו על עוד ספרים שכתב רבי משה שלא הגיעו לידינו.

רבנו משה למד בחברותא עם רבי חיים אחיו של המהר"ל מפראג, שהתנגד לכתיבת הספר תורת חטאת ולכתיבת ספרי הלכה מחודשים, משום שרצה שהרבנים יחזרו אל התלמוד. אך גישתם של רבנו משה איסרליש ושל רבי יוסף קארו גברה, וישנם ספרי פסיקה שעל פיהם נוהג כל עם ישראל. עם כל זאת, אי אפשר לפסוק הלכה רק מתוך סיכומים אלו, ובכדי להגיע אל ההלכה הישרה, יש ללמוד את כל המקורות מהמשנה, תלמוד וגאונים, וספריהם אינם אלא לתזכורת לתלמידי חכמים, שידעו לאן לגשת.

רבנו משה איסרליש גם עסק במסורה: היתה לו הקפדה מיוחדת בנוגע לנוסח המקרא, הוא ביקש מרבי יוסף קארו לשלוח לו תנ"ך מוגה על פי כתב יד ארם צובא, ועל פיו בנה את תיקון הספר תורה של קהילתו.

לאורך הדורות, רבנו משה הפך לאחד המאורות הגדולים של עולם ההלכה לא רק אצל אחינו האשכנזים, אלא גם אצל אחינו הספרדים, שברוב המקומות מתחשבים גם הם בדעתו, אף אם דבריו לא הובאו על ידי מרן בעצמו. ניתן לומר שישנו צורך בלפחות שני עמודים לעולמו ההלכתי של עם ישראל, מה שמאפשר חיוניות והמשכיות של היצירה במשך הדורות, ומונע את הקיפאון המחשבתי.

אשרי הדורות שזכו להארתו של רבנו משה איסרליש, שעם ישראל יוצא לאורו, כאמור "ובני ישראל יוצאים ביד רמ"א".