הרב אורי שרקי

הנצי"ב מוולוז'ין על הגאולה ומצוות יישוב ארץ ישראל, מתוך הקובץ "שיבת ציון"

מכון אורה, תשע"טהקלטת וידאו