לימודי פילוסופיה, מדעי הרוח והחברה

כ', כ"ט בטבת, ב', ד', ה' בשבט, ב' בניסן תשס"ז, כ"ח בניסן תשס"טשאלה 1:

האם מותר ללמוד סוציולוגיה באוניברסיטה למרות שחלק מהגישה האקדמית היא גישה כפרנית ספקנית?

תשובה 1:

מותר.שאלה 2:

האם כשלומדים היסטוריה יהודית, למשל כדי לעמוד על מופלאותו של עם ישראל, זה נחשב כמו לימוד תורה או לימוד אמונה? ומה לגבי אדם שלומד פילוסופיה כחלק מחיפוש דרכו בחיים, זאת אומרת כדי להבין מה המשמעות בעולם - האם זה נחשב כאדם שעוסק בעצם בקודש? כי הרי הקודש עניינו לגלות מה המשמעות של האדם והעולם.

תשובה 2:

זה חלק ממצוות אהבת ה'.שאלה 3:

הרב נוהג להדגיש את העובדה שהוא מתנגד לבחירה שכביכול עומדת בפני יהודי מאמין - האם להיות משכיל או להיות ירא שמים. היום הוקשיתי בנושא זה על ידי החברותא שלי. הוא אמר שהוא לא מבין מדוע יש סיבה שאני אקדיש אפילו מאית שנייה ללמוד מה אמר קאנט או שפינוזה. מלבד העובדה שרוח האפיקורסות יכולה לחלחל לנפשי, שאלתו הייתה מה זה עוזר לי בעבודת השם. מדוע להקדיש זמן כלשהו ללימוד שכזה (אפילו במסגרת קדושה כמו שיעור של הרב שרקי/צוקרמן/אבינר) בעוד שאפשר ללמוד גמרא ולהתקרב אל השם?

תשובה 3:

חברך המבקש ללמוד גמרא כדי להתקרב אל ה' מתעלם מדברי הנביא "ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה", "כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי". לימודי האמונה הם פסגת לימוד התורה (רמח"ל סוף דרך חכמה) והגמרא אינה אלא הכשרה אליה. כתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ובסוף הלכות תשובה שמצות אהבת ה' אינה מתקיימת אלא על ידי לימוד החכמות המודיעות את ה'. ההתעסקות בדעה הנגדית היא בעצמה חלק מבירור דעת התורה. כיצד אין הוא חושש לקרוא את דברי הכפירה הנוראים של פרעה "מי ה' אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח"? עוד יש לשאול: עבור מי הוא לומד תורה? האם לשם סיפוק האגואיזם הרוחני שלו, או שמא הוא בכל זאת מודע לכך שצריך לפעול לשם תיקון העולם? וכיצד יתוקן העולם ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בלי לברר את הדעות המנסרות בחלל העולם, על מנת לדעת באיזה עולם ניתנה תורת משה, וכיצד היא מתקנת אותו?שאלה 4:

מדברי הרב נראה כי אין איסור בלימוד דיעות "המנסרות" בחלל העולם, גם אם יש בהן דברי אפיקורסות. מדברי הרמב"ם להלן, לכאורה עולים דברים שונים.

כתב רמב"ם פ"ב מהלכות ע"ז: "[ב] ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה בעבודתה, היאך עיקר עבודתה ומה משפטה ומעשיה. ציוונו הקדוש ברוך הוא, שלא לקרות באותן הספרים כלל, ולא נהרהר בה, ולא בדבר מדבריה. ואפילו להסתכל בדמות הצורה--אסור, שנאמר "אל תפנו, אל האלילים" (ויקרא יט,ד). ובעניין זה נאמר "ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור, איכה יעבדו" (דברים יב,ל)--שלא תשאל על דרך עבודתה היאך היא, ואף על פי שאין אתה עובד: שדבר זה גורם לך להיפנות אחריה ולעשות כמו שהן עושין, שנאמר "ואעשה כן, גם אני" (שם). [ג] וכל הלאוין הללו בעניין אחד הן, והוא שלא ייפנה אחר עבודה זרה; וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה. [ד] ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורמת לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה--מוזהרין אנו שלא להעלותה על ליבנו, ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונימשך אחר הרהורי הלב: מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בורייו; ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו." (רמב"ם הלכות ע"ז פ"ב)

נשמח להעמיק בדברים.

תשובה 4:

הרמב"ם כתב "ולא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בורייה," ..."ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות לבו וכו' ". מכאן אתה לומד שאם אדם יודע לדון כראוי, וזה אפשרי אם יש לו רב, יכול ללמוד כל דעה. וכן כתב הרמב"ם שאין מושיבין בסנהדרין אלא חכם הבקי בהבלי עבודה זרה. מלבד זאת, מה שכתבתי על הדעות המנסרות, נאמר על מה שמפורסם בדור, כמו שאין יהודי שאינו יודע שהנוצרים מאמינים בישו, והקומוניסטים באתיאיזם והמוסלמים בקוראן. לכן גם לא חשש ריה"ל להביא באופן נרחב את דברי החולקים על דתנו, בספר המיועד לכל איש ישראל. ועוד, אם יש אדם שמברר את דרכו, ומשום כך לומד את דברי בעלי השיטות השונות, ברור שהאמירה שחקירה זו אסורה לא תועיל לו, אלא אדרבה תגדיל את מבוכתו.שאלה 5:

האם מותר ללמוד פילוסופיה כללית גם למי שאינו ת"ח? אם כן למה רוב הת"ח היום לא מעודדים או אף אוסרים ללמוד פילוסופיה לבני נוער?

תשובה 5:

מי שאינו ת"ח יכול ללמוד פילוסופיה כללית אם יש לו ת"ח זמין לענות על שאלותיו.שאלה 6:

קראתי בחוברת שהוציאו צוהר לאחר הגירוש מהגוש שהרב מעודד יראי שמים שילמדו את מדעי המדינה. אני לומד במסלול דומה ומבקש להבין איך צריך אדם מאמין וירא שמים להתייחס לכל התיאוריות המערביות המתירות כל שרץ ושוללות בכל אמירה אפשרות לקיום דתי ומוסרי על פי התורה? ואיך על הסטודנט להתמודד עם המגמה הבלעדית השולטת באקדמיה?

תשובה 6:

מי שיש לו רב המדריך אותו ועונה לשאלותיו, אינו מתיירא משום דבר.שאלה 7:

אני בוגר 3 שנים בישיבת הסדר ושנתיים בשירות צבאי קרבי. אני חושב להתחיל לימודי פילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים בשנה הבאה משום שהנושא מאוד מעניין אותי. ורציתי לשאול - האם יש לחשוש לפגיעה בתחום האמונה כתוצאה מהתעסקות אינטנסיבית בדעות פילוסופיות שונות? אם כן - כיצד כדאי להתמודד איתן? ואולי כל הבחירה הזו בעייתית מלכתחילה...

תשובה 7:

אפשר ללמוד פילוסופיה אם אתה עומד בקשר קבוע עם רב המבין בעניינים אלו.