הרב אורי שרקי

הפטרת שקלים והפטרת משפטים

ל' בשבט תשפ"אהקלטת וידאו