הרב אורי שרקי

בנין העולם

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"מעייני הישועה", ב' ניסן תשס"ג
בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, כשהתנפצה האשליה שיכון שלום עולמי על ידי המכונה התרבותית האירופית ונתגלה לעין כל כישלונה של הנצרות לתקן את העולם על יסוד האהבה, כתב הרב זצ"ל את מאמר המלחמה (אורות יג-יז), בו הוא עומד על שרשי המלחמה, ועל העתיד לצמוח ממנה:

"נחתם עוון שופכי הדמים, מלכי אדמה הזדים וכל מרגיזי ארץ. לא יכופר לארץ לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו, והכפרה מוכרחת לבוא: ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו, עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זוהמתן הרעה וארסן הצפעוני. כל התרבות, המתהללת בצלצלי שקרים, מוכרחת להכחד מן העולם, ותחתיה תקום מלכות עליונין קדישין." (עמ' ט"ו).

דוקא ביטול כוחה המוסרי של אירופה הנוצרית מעמיד תביעה גדולה כלפי עם ישראל, ליטול חלק בראש המהלך התרבותי הכללי:

"אורם של ישראל יופיע, לכונן עולם בעמים בעלי רוח חדשה, בלאומים אשר לא יהגו ריק ולא ירגזו עוד על ד' ועל משיחו, על אור חיי העולם ועל התום והאמונה אשר לברית עולמים... בנין העולם, המתמוטט כעת לרגלי הסערות הנוראות של חרב מלאה דם, דורש הוא את בנין האומה הישראלית. בנין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד, וכולו הוא מאוחד עם בנין העולם, המתפורר ומצפה לכח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. רוח ד' מלא בה, רוח שם מלא, בקרבה." (עמ' טו-טז).