הרב אורי שרקי

הספר "אורות הקודש" לראי"ה קוק - חלק ב', החיות העולמית, פרק מ'

כולל "ארץ חמדה", תשפ"אהקלטת וידאו