הרב אורי שרקי

הספר "אורות הקודש" לראי"ה קוק - חלק ב', האחדות הכוללת, פרק ט"ו

כולל "ארץ חמדה", תשפ"אהקלטת וידאו