הרב אורי שרקי

הספר "אורות הקודש" לראי"ה קוק - חלק ב', האחדות הכוללת, פרק כ"ז

כולל "ארץ חמדה", תשפ"אהקלטת וידאו