הרב אורי שרקי

נפש א-לוהית ונפש בהמית

מתוך שיעור על "אורות הקודש" לראי"ה קוק

מכון מאיר, כ״ח בתמוז תשפ״אהקלטת וידאו