זמני ימים נוראים תשפ"ג בביכנ"ס "בית יהודה" (רח' שושנה 18, ירושלים)יום ראשון כ"ט באלול – ערב ראש השנה
5:15 סליחות,שחרית והתרת נדרים
שיעור קצר וכיבוד לע"נ יצחק רפאל אזולאי בן עיישא ז"ל
לכתוב פרוזבול
18:15 מנחה וערבית של ראש השנה

א' דראש השנה
6:30 שחרית
9:45 שופר
15:30 תהילים - כפ"ר
17:15 מנחה
17:45 ותשליך
18:30 ערבית

ב' דראש השנה
6:30 שחרית
9:45 שופר
16:15 תהילים - כפ"ר
18:20 מנחה
18:50 ערבית

שבת שובה
8:00 שחרית
16:30 מנחה
17:00 דרשת שובה
19:00 ערבית

סליחות בעשרת ימי תשובה:
5:00 ביום רביעי - צום גדליה
5:10 ביום חמישי, ראשון, שני, ושלישי
5:50 ביום שישי

ערב יום כיפור
13:30 מנחה
18:00 כל נדרי

יום כיפור
6:30 שחרית
15:30 מנחה
18:56 גמר הצום

ת הא ש נת פ לאות ג דולות