הרב אורי שרקי

הראי"ה קוק על מצוות וידוי

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ט באלול תשפ"בוידאו