דעת חכמים על מעשה אנשי מצדה

ט' באדר תשס"ז

שאלה:

מהי דעת חכמי ישראל על מעשה אנשי מצדה? מהי דעתו של הרב?

תשובה:

הרב משה צבי נריה זצ"ל התנגד למעשה מצדה משום שזו התאבדות בעוד שבכניעתם היו נשארים בחיים. הרב שלמה גורן זצ"ל אמר שזה היה מוצדק כי הלכה מפורשת היא שמעשה שאול שהתאבד כדי שלא יתעללו בו אויבים, מותר היה. אף כאן שעשו כן מפני כבוד האומה. ודבריו של הרב גורן נראים. הרב צבי יהודה זצ"ל אמר עליהם שהם קדושים, אך אין מחנכים על פיהם.