הרב אורי שרקי

תורה וסגולה

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"מעייני הישועה", ו' בסיון תשס"ג
התורה מופיעה בקרבנו בשני צינורות: האחד, עילאי, דבר ה' המתעלה מעל לכח היצירה האנושית. זהו הגילוי הגנוז בתורה שבכתב:

"תורה שבכתב אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו... לא רוח האומה חוללה אור גדול זה, - רוח אלהים יוצר- כל יצרה." (אורות התורה א, א)

השני, הוא דבר ה' המופיע דרך האומה, המתעצב לפי רוחו של עם ישראל:

"אנו חשים, שרוח האומה, הקשורה כשלהבת בגחלת באור תורת אמת, היא גרמה באופיה המיוחד, שתורה שבעל-פה נוצרה בצורתה המיוחדה." (שם)

היה מקום לחשוב שתורה שבעל פה נמוכה היא ביסודה מהתורה שבכתב, מפני שהופעתה קשורה ברוחם של בני אדם. דעה זו, בנויה על ההנחה שישראל נבראו בשביל התורה. אבל הלא האמת היא ש"ישראל קודמים לתורה" (בראשית רבה ותדב"א), אם כן סגולתם של ישראל היא סיבת נתינת התורה להם, ולא מתן תורה יצר את סגולתם. מתוך כך מבאר הרב:

"תורה שבעל פה מונחת בעצם אופיה של האומה, שמצאה את ברכתה ע"י הגילוי השמימי של תורה שבכתב. בהתגלותה נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב, כי הרי הגורם הראשי למצא את נתיבתה היא התורה שבכתב, היחש העליון של האומה עם האלוהות העליונה, עם המגמה של המגמות, עם הנצח וההוד שבעולמים ומלמעלה של כל כללותם. אבל בצורה הפנימית הלא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה, הרי גרמה סגולה אלוהית גנוזה זו להופעת תורה מן השמים עליהם, ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשרשה משרש תורה שבכתב, "חביבין דברי סופרים יותר מדברי תורה"." (שם)