הרב אורי שרקי

תורת ארץ ישראל

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"מעייני הישועה", י"ט באדר א' תשס"ג
מפורסם הדבר שהפרש יש בין תורת חו"ל לתורת ארץ ישראל, "אין תורה כתורת ארץ ישראל" (בראשית רבה פ"א). צדדים רבים יש להפרש הזה. אחד מהם הוא האופן בו נלמד חלק ההלכה שבתורה:

"לא רק האגדה לבדה תואר באור הרעיון הבהיר של תורת ארץ ישראל, כי אם גם ההלכה" (אורות התורה יג, ד) כי הפרטים נלמדים בארץ ישראל מתוך הצטרפותם להארה הכללית: "הסברות, ניתוח הפסוקים, שרשי השיטות ומובנן הכללי הנעוץ בעמקי החיים הרוחניים והמעשיים." (שם)

ובכלל, כל ערכי החיים מושקפים מתוך גישה עליונה:

"ולא רק התורה במובנה הלימודי, המצוי בד' אמות של הלכה, כי אם הארת החיים כולם, הכל תלוי בעושר הרעיון" (שם)

ומתוך כך, מתאחדים תחומים שעד כה נחשבו לנבדלים זה מזה הבדלה עצמית:

"מעומק התחיה הרוחנית המוכנת לתורת ארץ ישראל, הגבולים וקירות הברזל שבין עניין לעניין, בין מקצוע למקצוע, ילכו ויקטנו. העולם הרוחני כולו מוסקר באוויר חיי נשמות של ארץ חיים בסקירה אחת. הוד החיים לחמדת הרזים (קבלה), ברק הפלפול, והתעודדות התחיה של כנסת ישראל על אדמת הקודש (ציונות), בירור הלכות והתרחבות החזיון והשירה, חפץ השקידה המצוינת וחשק ההתפתחות הגופנית (ספורט), כל אלה וכיוצא בהם, שבחו"ל –ובנוהג שבעולם לפני ימי התחיה העומדים אחר כותלנו- היו נידונים כרחוקים זה מזה וסותרים זה את זה, הנם עומדים לנו עתה להיות מאוגדים בחוברת של קשר ואגורת אמת, וכל אחד מסייע את חברו, להרחבתו והעמקתו, להתפשטותו ושכלולו." (שם)