הרב אורי שרקי

כ"ז באייר - יום מתן שבע מצוות בני נח

מכתב לבני נח, אייר תשע"א
אל יקירינו בני נוח בעולם כולו:

מסורת האומה העברית היא לציין ימים שבהם התרחשו מאורעות משמעותיים בתולדות האדם. היום שבו ניתנו שבע מצוות בני נוח לא הוכנס אל לוח המועדים העברי אך בהחלט ראוי לציון. היום הוא העשרים ושבעה לחודש השני, היום שבו יבשה הארץ אחרי המבול ובו יצאו נוח ובניו מן התיבה וקבלו את שבע המצוות. התלמוד מודיע שמנין החודשים של אומות העולם מתחיל בתשרי, כך שהחודש השני הוא מרחשוון, אבל בני ישראל מונים מניסן, כך שהחודש השני הוא אייר. לפי זה מהווה יום כ"ז באייר, היום של הלוח העברי שבו מתחבר עם ישראל לתוכן הכלל-אנושי של תורתו. זהו גם היום שבו החל שיחרורה של ירושלים בידי חיילי צה"ל בשנת תשכ"ז והושלם למחורתו ביום כ"ח, ונקבע לדורות עולם ליום של חג והודאה לבורא על חסדו.

שיחרורה של ירושלים היא היסוד לאפשרות הקיום של משימת הקודש שהוטלה על העם היהודי להודיע את כבוד ה' בעולם, "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". אנו, ביום זה, בימים שבהם מתגבר הנסיון להטיל פגם בזכות של עם ישראל למלא את יעודו על ידי אחיזתו בעיר הקודש, חשים במיוחד את שותפותנו עם כל באי עולם בתיקון העולם והפיכתו לבית ה'.